نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.613 میلیون 4.27
شاخص كل (هم وزن) 466,345.81 2.94
ارزش بازار 60349.166 هزار میلیارد
تعداد معاملات 2.871 میلیون
ارزش معاملات 144299.462 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 17,000.1 2.93
ارزش بازار اول و دوم 11139.262 هزار میلیارد
تعداد معاملات 715,660
ارزش معاملات 54591.43 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 22 خرداد چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 22 خرداد چگونه ارزیابی می‌شود؟

65