نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 573,904.04 1.14
شاخص كل (هم وزن) 204,359.73 1.73
ارزش بازار 20963.83 هزار میلیارد
تعداد معاملات 1.216 میلیون
ارزش معاملات 60188.93 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 7,342.11 1.62
ارزش بازار اول و دوم 4453.655 هزار میلیارد
تعداد معاملات 605,269
ارزش معاملات 32203.51 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 18 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 11 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

65