نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.503 میلیون 0.70
شاخص كل (هم وزن) 397,574.19 0.21
ارزش بازار 56462.644 هزار میلیارد
تعداد معاملات 957,418
ارزش معاملات 97328.755 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 17,675.85 1.27
ارزش بازار اول و دوم 11843.85 هزار میلیارد
تعداد معاملات 511,823
ارزش معاملات 35839.773 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 27 شهریور چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 27 شهریور چگونه ارزیابی می‌شود؟

65