نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.741 میلیون 5.15
شاخص كل (هم وزن) 484,026.81 3.00
ارزش بازار 65238.185 هزار میلیارد
تعداد معاملات 1.497 میلیون
ارزش معاملات 138498.358 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 17,811.91 3.04
ارزش بازار اول و دوم 11628.205 هزار میلیارد
تعداد معاملات 747,142
ارزش معاملات 59413.475 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 19 تیر چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 19 تیر چگونه ارزیابی می‌شود؟

65