نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.412 میلیون 0.49
شاخص كل (هم وزن) 393,880.75 0.27
ارزش بازار 53980.278 هزار میلیارد
تعداد معاملات 1.193 میلیون
ارزش معاملات 93384.256 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 16,970.07 0.22
ارزش بازار اول و دوم 11370.957 هزار میلیارد
تعداد معاملات 581,957
ارزش معاملات 40136.773 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 24 مهر چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 24 مهر چگونه ارزیابی می‌شود؟

65