نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 409,219.08 0.36
شاخص كل (هم وزن) 127,644.37 0.68
ارزش بازار 14881.634 هزار میلیارد
تعداد معاملات 391,369
ارزش معاملات 20090.241 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 5,309.65 0.25
ارزش بازار اول و دوم 3055.394 هزار میلیارد
تعداد معاملات 178,078
ارزش معاملات 7631.412 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 3 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 3 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

65