نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.184 میلیون 2.89
شاخص كل (هم وزن) 433,130.85 0.63
ارزش بازار 47080.502 هزار میلیارد
تعداد معاملات 790,399
ارزش معاملات 68614.249 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 18,010.16 2.73
ارزش بازار اول و دوم 12297.675 هزار میلیارد
تعداد معاملات 843,508
ارزش معاملات 163112.475 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 25 دی چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 25 دی چگونه ارزیابی می‌شود؟

65