نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.069 میلیون 3.92
شاخص كل (هم وزن) 340,846.73 3.13
ارزش بازار 40067.521 هزار میلیارد
تعداد معاملات 1.114 میلیون
ارزش معاملات 76886.808 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 12,086.17 3.33
ارزش بازار اول و دوم 7939.785 هزار میلیارد
تعداد معاملات 502,628
ارزش معاملات 36739.098 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 22 خرداد چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 22 خرداد چگونه ارزیابی می‌شود؟

65