ارزش تغییر درصد
69 0.00 0.00

قیمت‌ها

نفت سبک 69 0.00 (0%)
نفت برنت 77.42 0.00 (0%)