نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.367 میلیون 0.75
شاخص كل (هم وزن) 395,131.53 1.17
ارزش بازار 53531.432 هزار میلیارد
تعداد معاملات 1.734 میلیون
ارزش معاملات 156182.918 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 16,951 1.51
ارزش بازار اول و دوم 11530.103 هزار میلیارد
تعداد معاملات 671,220
ارزش معاملات 124616.223 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 6 آذر چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 6 آذر چگونه ارزیابی می‌شود؟

65