نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.612 میلیون 1.92
شاخص كل (هم وزن) 413,441.1 0.14
ارزش بازار 60417.535 هزار میلیارد
تعداد معاملات 1.489 میلیون
ارزش معاملات 143920.089 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 18,035.22 1.82
ارزش بازار اول و دوم 11782.785 هزار میلیارد
تعداد معاملات 6.092 میلیون
ارزش معاملات 85330.342 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 27 شهریور چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 27 شهریور چگونه ارزیابی می‌شود؟

65