تعدیل مثبت «سبزوا» با کاهش هزینه‌ها

13:32 - 1400/01/25
سیمان لار سبزوار گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به شهریور را بر اساس فعالیت‌های 6 ماهه ابتدایی سال مالی منتشر کرد. در این گزارش سود هر سهم با رشد 54 درصدی از 61 ریال در گزارش قبلی به 94 ریال رسید. در بازه 6 ماه پوشش سودآوری شرکت در سطح 21 درصدی پیش‌بینی قرار دارد.
تعدیل مثبت «سبزوا» با کاهش هزینه‌ها

در گزارش روز گذشته سیمان لار سبزوار سود خالص شرکت از مرز 3 میلیارد و 700 میلیون تومانی در گزارش قبل به 5 میلیارد و 650 میلیون تومان ارتقا یافت تا تعدیل مثبت 54 درصدی در سودآوری شرکت اتفاق افتد. تغییرات قابل ذکر در این دو گزارش به رشد هزینه‌های عمومی از مرز 3 میلیارد و 300 میلیون تومانی تا رقم 5 میلیارد تومان اشاره دارد. همچنین افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت از 5 میلیارد تومان به بیش از 10 میلیارد تومان را مشاهده می‌کنیم. این تغییرات، دلایل اصلی افت سود عملیاتی شرکت را بیان می‌کند. سود عملیاتی در گزارش جدید به کمتر از 9 میلیارد تومان رسید (در گزارش قبلی در نزدیکی 14 میلیارد تومان قرار دارد). رشد بیش از 100 درصدی هزینه‌های عملیاتی شرکت به دنبال افزایش هزینه‌های جذب نشده تولید رخ داده است. این هزینه‌ها نیز به دنبال کاهش تولیدات در مقایسه با میانگین سال‌های قبل رخ داده است.

با توجه به افت 36 درصدی سود عملیاتی، دلایل رشد سودآوری شرکت به کاهش هزینه‌های مالی و افزایش خالص درآمدهای متفرقه آن بر می‌گردد. هزینه‌های مالی با افت 42 درصدی به 4 میلیارد و 800 میلیون تومان کاهش یافت. همچنین خالص درآمد(هزینه)‌های «سبزوا» از زیان 2 میلیارد تومانی به درآمدزایی یک و نیم میلیارد تومانی ارتقا یافت. به این ترتیب رشد سودآوری شرکت را می‌توان در نتیجه این رویدادها مشاهده کرد. هر چند افزایش مبالغ فروش (و در نتیجه رشد 8 درصدی سود ناخالص) را نیز نباید از قلم انداخت. شرکت در توضیحی به رشد 33 درصدی نرخ فروش (و کاهش 18 درصدی مقدار فروش) در مقایسه با سال قبل اشاره کرد.

«سبزوا» در نیمه نخست سال مالی خود به تحقق 21 درصدی سودآوری اشاره دارد. با وجود عملکرد منطقی در فروش محصولات (پوشش 48 درصدی)، این موضوع به وجود هزینه‌های عملیاتی بالا در این مدت برمی‌گردد. در حالی که تحقق میزان سود ناخالص در سطح 49 درصدی پیش‌بینی قرار دارد، هزینه‌های عملیاتی بیش از 8 و نیم میلیارد تومانی پوشش سود عملیاتی را به سطح 24 درصدی رسانده است. این سطح از هزینه‌های عملیاتی، 82 درصد هزینه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت را تشکیل می‌دهد (در نیمه نخست سال). 

همان‌طور که اشاره شد فعالیت «سبزوا» از نظر تولید و فروش در این مدت منطقی به نظر می‌آید. گزارش پیش‌بینی جدید، میانگین نرخ فروش محصول شرکت (سیمان خاکستری تیپ 2) را 102 هزار تومان به ازای هر تن سیمان نشان می‌دهد که در بازه 6 ماهه ابتدایی نیز در همین سطح به فروش رفت. همچنین مقدار فروش این محصول نیز 670 هزار تن برای کل سال برآورد شده است که در نیمه نخست فروش بیش از 48 درصدی آن محقق شد. در مقایسه با پیش‌بینی اولیه شرکت، نرخ فروش از 90 هزار تومان به ازای هر تن سیمان خاکستری تیپ 2، به نرخ مذکور (102 هزار تومانی) افزایش یافت تا رشد 13 درصدی نرخ فروش محصولات را مشاهده کنیم.