باگ سیاست‌گذاری در بخش مسکن

12:19 - 1402/10/29
بررسی‌ها نشان می دهد: در شش برنامه گذشته توسعه برای هدف مشترک تامین مسکن حجم متنوعی از سیاست ها پیش بینی شده است. از ساخت دولتی تا آزادسازی.

نکته مهم دیگر اینکه، اگرچه در بسیاری از کشورها، حکمرانی توانسته برای حداقل نیازهای اساسی از جمله مسکن تدبیری کند اما در ایران با وجود حمایت های مختلف، آمارها نشان می دهد: وضعیت مسکن روبه بهبود نبوده و حاشیه‌نشینی و بدمسکنی کنترل نشده است.

در این برنامه متراژ، نوید رییسی پژوهشگر اقتصاد مسکن به چرایی این موضوع پرداخته است؟