«دنیای بورس» اثر افزایش احتمالی نرخ انرژی بر شرکت‌های زنجیره فولادی را بررسی کرد

تاثیر انرژی بر سودآوری فولادی‌ها
تاثیر انرژی بر سودآوری فولادی‌ها

روز گذشته جعفر سرقینی معاون وزیر صمت صحبت‌هایی درخصوص آزادسازی نرخ‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا مطرح کرد. در بخشی از این سخنان بر لزوم تعدیل هزینه انرژی مصرفی شرکت‌های فولادی در صورت رشد بیش از 20 درصدی قیمت محصولات در بورس کالا نیز عنوان شد. در این گزارش تحلیلی به اثر هزینه‌ای افزایش نرخ انرژی بر سودآوری هر سهم شرکت‌های زنجیره فولادی خواهیم پرداخت.

پس از انتشار گزارش تاثیر آزادسازی قیمت محصولات شرکت‌های زنجیره فولادی بر سودآوری آنها و با توجه به سخنان ضمنی معاون وزیر صنعت در خصوص احتمال افزایش متناظر نرخ انرژی مصرفی این واحدهای تولیدی، برآن شدیم تا با عدد و رقم میزان تاثیر افزایش هزینه‌های یاد شده را بررسی کنیم.
شرکت‌های زنجیره فولادی بسته به اینکه در چه مراحلی از زنجیره تبدیل کنسانتره به ورق فولادی فعالیت می‌کنند، هزینه‌های متغیر انرژی (شامل برق و گاز) را متحمل خواهند شد. ناگفته پیداست هرچه مراحل تبدیلی شرکت‌ها بیشتر باشد هزینه انرژی مستقیم مصرفی بالاتر می‌رود و از سوی دیگر شرکت‌هایی که اقدام به خرید مواد اولیه خود می‌کنند، با افزایش هزینه‌های تولیدی واحدهای پایین دستی شاهد اثرغیرمستقیم در سرفصل مواد مستقیم مصرفی خواهند بود.
در این گزارش با توجه به استاندارد مصرفی واحدهای سنگین فولادی کشور به بررسی تاثیر افزایش هزینه‌های مستقیم انرژی مصرفی بر سودآوری هر سهم شرکت‌های زنجیره فولادی در قالب یک جدول پرداخته‌ایم. نخست اثر هزینه‌ای افزایش 100 تومانی در نرخ هرکیلووات ساعت برق مصرفی و افزایش 100 تومانی نرخ هر مترمکعب گاز مصرفی بر سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌است و در مرحله دوم با فرض هر کیلووات ساعت برق 400 تومانی و هر متر مکعب گاز 300 تومانی بار دیگر اثر هزینه‌ها به ازای هر سهم درنظر گرفته شده‌است. شایان ذکر است معاون وزیر صنعت در خصوص امکان افزایش نرخ فروش انرژی به واحدهای تولیدی به نسبت افزایش نرخ محصولات صحبت به میان آورده است و این افزایش نرخ یک امر نسبی مرتبط با فروش درنظر گرفته می‌شود. برای اطلاعات بیشتر از صحبت‌های سرقینی خواندن گزارش‌ احتمال حذف یارانه‌های فولادی توصیه می‌شوند.

         

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
159,932.44 1,177.58 0.74

نمادهای زیر مجموعه

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی2) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ2) فولاد خراسان (فخاس) فولاد خراسان (فخاس2) ح . فولاد خراسان (فخاسح) ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملیح) نورد آلومینیوم‌ (فنوال2) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا) فولاد خراسان (فخاس4) فولاد خوزستان (فخوز2) ح . فولاد خوزستان (فخوزح) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه7062) آلومراد (فمراد) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه2) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا2) ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ (وتوکاح) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا4) فولاد خوزستان (فخوز) ح.فولاد آلیاژی ایران (فولاژح2) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر2) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر2) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا2) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه706) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر) فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور2) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس2) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله) کالسیمین‌ (فاسمین2) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله2) ح.فولاد آلیاژی ایران (فولاژح) ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملیح2) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا4) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ4) نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد) نورد آلومینیوم‌ (فنوال) نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد2) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب2) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا2) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی4) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد4) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد2) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا) کالسیمین‌ (فاسمین) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر) سپنتا (فپنتا) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع2) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب4) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) زرین معدن آسیا (فزرین2) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو2) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) ح.زرین معدن آسیا (فزرینح) ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه (میدکوح2) ح. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولایح) زرین معدن آسیا (فزرین) ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه (میدکوح) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای2) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز2) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع4) صنعت روی زنگان (زنگان) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب2) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) ح.شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفعح) گروه ‌صنعتی‌سدید (وسدید2) نورد و لوله اهواز (فاهواز2) ح. نورد و لوله اهواز (فاهوازح) فولاد افزا سپاهان (فافزا4) آلومتک‌ (فالوم) ح. فولاد افزا سپاهان (فافزاح) لوله‌وتجهیزات‌ سدید (فسدید) فولاد کاویان (فوکا2) آلومتک‌ (فالوم2) گروه ‌صنعتی‌ سدید (وسدید) نورد و لوله اهواز (فاهواز) فولاد افزا سپاهان (فافزا) فولاد کاویان (فوکا) ح.آلومتک‌ (فالومح) اختیارف فولاد-1500-25/11/1395 (طفولا005) اختیارف ملی مس-2200-23/11/1395 (طفملی004) اختیارف ملی مس-1900-23/11/1395 (طفملی002) اختیارخ هرمز-2370-960310 (هرمزخ3) اختیارف هرمز-2370-960310 (هرمزف3) اختیارف هرمز-2170-960310 (هرمزف2) اختیارف هرمز-2570-960310 (هرمزف4) ماداکتو استیل کرد (فماک) فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو4) فولاد زرند ایرانیان (زیسکو4)