فرار بورسی‌ها از ردیف مالیاتی جدید

15:59 - 1403/02/03
در واپسین روزهای سال 1402، قانون بودجه سال 1403 منتشر شد که بند س تبصره 6 سروصدای زیادی را در بازار سرمایه به ویژه صندوق های سرمایه گذاری بوجود آورد و ظاهرا تصمیمات جدیدی در این خصوص گرفته شده است.

در این بند سقف درآمد معافیت مالیاتی شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این در حالی است طبق 143 قانون مالیات، صندوق های سرمایه گذاری معاف از مالیات هستند.

به دنبال آن اعتراض بسیاری از اهالی بازار سرمایه، رییس سازمان بورس و کانون نهادهای سرمایه گذاری به این اتفاق به دنبال داشت.

این بند چه تبعات و چالش هایی را به همراه دارد؟