ساختمان های ۷ طبقه درکوچه های ۸ متری فرسوده تهران سبز می شوند؟

15:32 - 1402/05/07
به تازگی شهرداری تهران بخشنامه ای به مناطق 22 گانه ابلاغ کرده که براساس آن پای ساختمان های ۷ طبقه به کوچه های ۸ متری فرسوده تهران باز می شود و نقض بخشنامه 10 ساله این حوزه بدون اخذ مجوز و کارشناسی های لازم است.

در تیر ماه بخشنامه هایی از سوی "اداره کل شهرسازی و طرح های شهری" و " اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه" به کلیه شهرداری های مناطق ۲۲گانه شهر تهران ابلاغ شده که امکان احداث ساختمان های ۷ طبقه (۶ طبقه روی همکف) را در معابر ۸ متری مجاز می داند.

ساختمان های ۷ طبقه درکوچه های ۸ متری فرسوده تهران سبز می شوند؟16

ساختمان های ۷ طبقه درکوچه های ۸ متری فرسوده تهران سبز می شوند؟16

 

این ابلاغیه عملا نقض کننده صریح بخشنامه سال ۱۳۹۱ دوره شهرداری قالیباف و معاونت شهرسازی و معماری علیرضا جاوید مبنی بر محدودیت حداکثری ۵ طبقه روی همکف در معابر ۸ متری است. این بخشنامه به همراه چند بخشنامه دیگر حد مجاز تعداد طبقات در گذرها با عرض مختلف را مشخص کرده و در 10 سال اخیر ملاک عمل شهرداری بوده اند.

 

ساختمان های ۷ طبقه درکوچه های ۸ متری فرسوده تهران سبز می شوند؟17

 بخشنامه های اخیر صرفا با استناد به جدولی از مقررات ملی و  بدون انجام کارشناسی های لازم در خصوص ظرفیت سنجی و آثار جمعیت پذیری، انتظام بصری ساختمان ها، تامین خدمات، نور و سایه اندازی ، آثار ترافیکی، آلودگی،  نیازهای مازاد تاسیسات شهری و به ویژه آسیب های مدیریت بحران در بافت های فرسوده ابلاغ شده است.

ساختمان های ۷ طبقه درکوچه های ۸ متری فرسوده تهران سبز می شوند؟8

این بخشنامه های جدید که بدون اخذ مجوز از مراجعی مانند کمیسیون ماده 5 ابلاغ شده، ناقض جدی روح و مفاد طرح تفصیلی شهر تهران است و احتمالا باید شاهد سایه سنگین ساختمان های ۷ طبقه و آثار و تبعات زیان بار آن در معابر نسبتا کم عرض  ۸ متری فرسوده شهر تهران باشیم.

این قبیل بخشنامه ها به موازات بخشنامه های مکمل دیگر و بدون پا گذاشتن و بررسی در مراجع قانونی لازم، سبب بارگذاری های نابجا و مخربی در شهر تهران خواهد شد و راه را برای اقدامات مشابه هموار خواهد کرد.