استرس قیمت‌گذاری دستوری به سهامداران

16:05 - 1402/03/13
در سال های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که نحوه سیاست گذاری در بخش صنعت یا دستورات اقتصادی ارائه شده به بخش های مختلف دولت صدای سرمایه گذاران بازار سهام را درآورده و منجر به دلگیری آنها از سیاست گذاران شده است.

به گفته بسیاری از فعالان حوزه سرمایه گذاری چه در بخش تولید و چه در بازار سرمایه، مداخله در نظام بازاری قیمت‌ها یا اعمال تصمیمات نا‌به‌جا ضربه بزرگی به تولید و شرکت‌های تولیدی زده است.

حال سوال اصلی این است که قیمت گذاری دستوری به چه شکل انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد؟ فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام پاسخ این سوال را به اکوایران داده است.