صندوق بازنشستگی کشوری بدون بازدهی

11:30 - 1401/05/18
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با مالکیت 50 درصدی صندوق بازنشستگی کشوری در یک ماه گذشته حدود 1.3 درصد بازدهی مثبت داشته است.

صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «وصندوق» از ابتدای سال 1401 تا امروز بازدهی منفی 2 درصدی را داشته است. که در مجموع بازدهی قیمتی از تابلوی معاملاتی برای خریدارن نداشته است.

 

وصندوق در تیر ماه سود  3.7 میلیارد تومان محقق شده از واگذاری سهام را نسیب بازنشستگان کشوری کرده است و درآمد حاصل از سود سهام محقق شده تا پایان تیر ماه نیز مبلغ 3,042 میلیارد تومان است .

ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت طی دوره یک ماهه منتهی به تیر ماه از مبلغ 68,166.1 میلیارد تومان به مبلغ 63,117.1 میلیارد تومان رسیده است، که نسبت به ابتدای دوره 7.4% کاهش یافته است.

خالص ارزش دارایی به ازاء هر سهم وصندوق یک هزار 455 تومان است و نماد در قیمت یک هزار 140 تومان درحال داد وستد است.

از جمله نماد های های بزرگ موجود در پرتفوی این صندوق سرمایه گذاری میتوان به نمادهایی همچون پتروشیمی جم ؛ پتروشیمی فن آوران و پالایش نفت اصفهان اشاره کرد.

ارزش بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی این شرکت درانتهای دوره یک ماهه تیر ماه 1401 برابر با 2 هزار 754 میلیارد تومان است.

صندوق بازنشستگی کشوری بدون بازدهی13صندوق بازنشستگی کشوری بدون بازدهی12صندوق بازنشستگی کشوری بدون بازدهی12صندوق بازنشستگی کشوری بدون بازدهی6