هدر رفت منابع در بورس تهران

16:29 - 1401/04/12
چهارشنبه گذشته خبر رسید که هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس واریز شده است.

این مبلغ بخشی از دوازده هزار میلیارد تومان پولی بود که وعده داده شده بود تا به بازار کمک شود. برخی عنوان می‌کنند که فارغ از بی‌نتیجه بودن این واریزی‌ها، میزان این مبلغ نیز به هیچ عنوان دردی از بورس را دوا نمی‌کند. در این برنامه چارسو با احسان خاتونی به بررسی اثرات این واریزی‌ها بر بازار سرمایه پرداخته‌ایم.