11 شرکت بیمه ای چگونه سود کردند

14:46 - 1400/01/21
گزارش‌های یک ماهه 11 شرکت‌ بیمه‌ای در حالی منتشر شد که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه فلزات اساسی فعال هستند.
11 شرکت بیمه ای چگونه سود کردند

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: گزارش‌های یک ماهه شرکت‌های بیمه‌ای منتشر شد:

بیمه دی (ودی): شرکت بیمه دی طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲۴۱,۰۹۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشته است. شرکت در این ماه تراز منفی ۵۲ درصد را ثبت کرده است.

ودی با سرمایه ثبت شده ۲۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱,۱۴۶,۲۶۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. این شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی ۵۷ درصد را ثبت کرده است.

بیمه سامان (بساما)‌: شرکت بیمه سامان طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲/ ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۱۲۷ درصد افزایش داشته است. این شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۴۳ درصد را ثبت کرده است. بساما با سرمایه ثبت شده ۱۷۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۴/ ۹۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۴۲ درصد را ثبت کرده است.

بیمه کوثر (کوثر): شرکت بیمه کوثر طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۷/ ۸۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۰۸ درصد را ثبت کرده است. کوثر با سرمایه ثبت شده ۳۵۲ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۵۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۱۲ درصد را ثبت کرده است.

بیمه تجارت نو (بنو)‌: شرکت بیمه تجارت نو طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲/ ۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۰درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۳۳۸ درصد را ثبت کرده است. بنو با سرمایه ثبت شده ۱۵۷ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۰۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۳۲۷ درصد را ثبت کرده است

بیمه ملت (ملت)‌: شرکت بیمه ملت طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۳/ ۷۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۷۷ درصد را ثبت کرده است. ملت با سرمایه ثبت شده ۲۸۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۶/ ۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۷۵ درصد را ثبت کرده است

بیمه نوین (نوین)‌: شرکت بیمه نوین طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۸ درصد را ثبت کرده است. نوین با سرمایه ثبت شده ۱۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۵۱میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۵۰ درصد را ثبت کرده است

بیمه اتکایی ایرانیان(اتکای)‌: شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد یک ماهه  شهریور از محل فروش حق بیمه ۵/ ۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۲۶۴درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۷ درصد را ثبت کرده است. اتکای با سرمایه ثبت شده ۳۲۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه از محل فروش حق بیمه ۶/ ۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۲۲۳ درصد را ثبت کرده است.

بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)‌: شرکت بیمه زندگی خاورمیانه طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۸/ ۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۱۲۷ درصد را ثبت کرده است. بخاور با سرمایه ثبت شده ۱۲۰میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۷/ ۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۱۰۷ درصد را ثبت کرده است.

بیمه ما (ما)‌: شرکت بیمه ما طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۳۰میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۲۹ درصد را ثبت کرده است (ما) با سرمایه ثبت شده ۱۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱,۱۶۵,۴۶۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۲۵ درصد را ثبت کرده است.

بیمه پارسیان (پارسیان): شرکت بیمه پارسیان طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۱۱۱ میلیارد تومان  درآمد داشته  که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۱۰۱ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۵۴ درصد را ثبت کرده است. پارسیان با سرمایه ثبت شده ۴۰۰ میلیارد تومان  طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری  از محل فروش حق بیمه ۳۲۵ میلیارد تومان  درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۱۱ درصد را ثبت کرده است.

بیمه پاسارگاد (بپاس): شرکت بیمه پاسارگاد طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۱۱۰  میلیارد تومان  درآمد داشته  که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۳۰۲ درصد را ثبت کرده است.

بپاس با سرمایه ثبت شده ۱۰۲۰  میلیارد تومان  طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری  از محل فروش حق بیمه ۵۶۳  میلیارد تومان  درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد  افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۳۵۷ درصد را ثبت کرده است.

شرکت‌های بیمه‌ای فعال در حوزه فلزات اساسی

  • مهران کاویانی | کارشناس بازار سرمایه

فعالیت اصلی بیمه‌ها دریافت حق بیمه صادره از مشتریان است تا در زمان بروز حادثه و خسارت، از محل اصل و سود سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای، خسارت مشتریان جبران شود. بنابراین ذخایر بیمه‌ای عمده‌ترین منبع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر زمینه اصلی فعالیت بیمه‌ای هر شرکت حائز اهمیت است که می‌توان در این بین به رشته‌های با بیشترین سهم از کل بازار بیمه شامل شخص ثالث و مازاد (۵/ ۳۴ درصد)، درمان (۹/ ۲۲ درصد) و زندگی (۷/ ۱۴ درصد) اشاره داشت. با توجه به ماهیت هر یک از این بیمه‌نامه‌ها، ریسک‌‌های مختلفی متوجه شرکت‌های بیمه است.

بخش درمان و ثالث عموما کوتاه‌مدت هستند و بخش بیمه زندگی معمولا برای دوره‌های بلندمدت خواهند بود. این نکته در جهت تحلیل هزینه‌ای شرکت‌های بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت‌های بیمه فعال در شاخه‌های ثالث و درمان جزو بخش‌های پر خطر با ضریب خسارت بالا به حساب می‌آیند و براساس اطلاعات مربوط به سالنامه بیمه مربوط به سال ۱۳۹۷، ضریب خسارت این رشته‌ها به ترتیب ۶/ ۹۸ درصد و ۹/ ۱۱۳ درصد بوده است. به همین دلیل شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت داشته و ضریب خسارت کمتر از یک (۱۰۰ درصد) دارند، توانایی سرمایه‌گذاری مناسب وجوه را خواهند داشت.

از سوی دیگر هزینه‌های بیمه زندگی در بلندمدت پرداخت خواهند شد. در صنعت بیمه کشور عموما هر شرکت بیمه‌ای بیشتر در یکی از شاخه‌های ذکر شده فعال است.

سودآوری هر بیمه و دورنمای فعالیت هر شرکت این حوزه منوط به ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری شده اعم از سپرده بانکی، اوراق مشارکت، پرتفوی شرکت‌های بورسی و خارج از بورس خواهد بود. قسمت اوراق مشارکت و سپرده بانکی با توجه به ماهیت دریافت سود ثابت آنها نیاز به بررسی نداشته، اما بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و خارج بورس آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

با توجه به وضعیت صنایع در کشور، سودآوری آنها و نرخ دلار در حال حاضر صنعت فولاد و کل زنجیره ارزش آن از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. صنعت بیمه تابع مقررات ارز مبادله‌ای است و نیازهای ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کند و با تایید بیمه مرکزی از منابع تامین‌شده با نرخ مبادله‌ای استفاده می‌کنند؛ در نتیجه نوسانات بازار ارز به‌طور مستقیم در مسائل بیمه‌ای تاثیر ندارد.

وقتی نرخ ارز افزایش یابد برخی شرکت‌ها که موازنه ارزی مثبتی دارند، ارزش دارایی‌اش بالا می‌رود؛ ولی این موضوع برای شرکت نقدینگی نمی‌آورد. برخی از رشته‌های بیمه دیرتر و برخی از رشته‌ها زودتر به نرخ ارز حساسیت نشان می‌دهند.

شرکت‌های بیمه‌ای فعال در حوزه فولاد

در این بین دو شرکت بیمه‌ای بازار سرمایه که بخش اصلی فعالیت آنها در بخش فولاد هستند، بیمه پارسیان و بیمه پاسارگاد هستند. پاسارگاد بیشتر در بخش بیمه زندگی فعالیت دارد. از این رو بخش اصلی حق بیمه صادر شده شرکت در سپرده بانکی سرمایه‌گذاری شده است. بخش اصلی سایر سرمایه‌گذاری‌ انجام شده که ارزش افزوده دارند مربوط به نمادهای میدکو و آریان در بازار سرمایه است.

این شرکت مالکیت ۵ درصد آریان و ۳/ ۱ درصدی میدکو را در اختیار دارد. شرکت آریان عمدتا در شرکت‌های بورسی میدکو و بانک پاسارگاد سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه‌بر این بیمه پاسارگاد سهامدار ۸/ ۸ درصدی بیمه اتکایی ایرانیان است.

بخش اصلی فعالیت پارسیان در بخش ثالث و درمان بوده است. با توجه به ماهیت و ضریب خسارت این رشته فعالیت، بخش قابل توجهی در سپرده بانکی و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری شده است. بخش سرمایه‌گذاری دارای ارزش افزوده پارسیان مربوط به مشارکت در شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان است که مالکیت در حدود ۳/ ۱۴ درصدی این شرکت را در اختیار دارد.

سرمایه‌گذاری پارسیان یک شرکت چند رشته‌ای است که علاوه بر پرتفوی بورسی و فعالیت در بخش ساختمانی، دارای بازوهای معدنی و فولادی نیز هست. شرکت‌های اپال پارسیان سنگان و پارس فولاد سبزوار از زیرمجموعه‌های شرکت هستند که به‌طور غیرمستقیم نماد پارسیان به ترتیب مالکیت در حدود ۵/ ۷ درصد و ۱/ ۱۲ درصد آنها را در اختیار دارد. مالکیت ۶۰ درصدی سرمایه‌گذاری آتیه پارسیس پارس نیز در اختیار بیمه پارسیان است که در حال حاضر خالص کل ارزش دارایی‌های آن در حدود ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وضعیت شرکت‌ها

بررسی ظرفیت‌های شرکت‌های تولیدی که این دو شرکت بیمه‌ای در آنها سرمایه‌گذاری کردند، آخرین سود اعلامی و تولیدات آنها موضوعاتی است که در عملکرد این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همان‌طور که مشخص است روند سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه بیمه پارسیان به نسبت از پاسارگاد مناسب‌تر است. از سوی دیگر پروژه‌های میدکو با وام‌های ارزی سنگینی احداث شده‌اند که این خود موجب کاهش سودآوری در سال‌هایی است که با جهش ارزی همراه خواهیم بود. همان‌طور که مشخص است عمده سرمایه‌گذاری صورت گرفته این دو شرکت بیمه‌ای در حوزه فولاد بوده است که با توجه به جهش نرخ دلار، فولاد جهانی و قیمت شمش در بورس کالا، سودآوری آنها با رشد مناسبی همراه خواهند شد.

برای بیمه پارسیان با توجه به سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه ارزش ۵۰ و ۲۰ و ۲/ ۱ هزار میلیارد تومانی به ترتیب برای اپال پارسیان سنگان، پارس فولاد سبزوار و آتیه پارسیس پارس منظور شده است (شرکت‌های مشابه این شرکت‌ها در بازار سرمایه به ترتیب گهر زمین و ارفع هستند که برای پرهیز از بیش نمایی ارزش آنها حداقل ارزش برآوردی منظور شده است).

از سمت دیگر ارزش بازاری میدکو و آریان برای بیمه پاسارگاد و سهم درصدی آن لحاظ شده است. با توجه به جمیع موارد در جدول کنار برآورد حدودی از ارزش سرمایه‌گذاری اصلی دو شرکت بیمه و ارزش بازار آنها ارائه شده است (اعداد به میلیارد تومان): سایر دارایی‌های این دو شرکت بیمه برای بررسی بیشتر در جدول دیگری که بر اساس صورت مالی ۳ماهه شرکت‌ها برآورد شده؛ آمده است.

در این مقایسه بخش دارایی‌های ثابت آنها، پرتفوی بورسی شرکت‌ها محل بحث قرار نگرفته است و طبق آخرین داده ترازنامه‌ای در حدود ۸/ ۳ درصد از کل دارایی‌های بیمه پارسیان و ۵ درصد از دارایی‌های بیمه پاسارگاد را دارایی‌های ثابت تشکیل داده است که به‌نظر ارزش افزوده مناسبی پس از به روز رسانی ارزش برای شرکت‌ها خواهند داشت.

در این بررسی سعی شده است تنها بخش‌های با اهمیت و قابل ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری انجام شده از سمت شرکت‌های بیمه را مورد بررسی قرار دهیم. از این رو برای سپرده بانکی این دو شرکت ارزش افزوده‌ای در نظر گرفته نشده است و از سمت دیگر با توجه به نیاز وجود کارشناس برای ارزش‌گذاری پروژه ساختمانی، این قسمت نیز محل بحث نبوده است.

هر دو شرکت پروژه‌های ساختمانی مناسب در شهرهای مختلف دارند. در حال حاضر به‌نظر بیمه پاسارگاد با اختلاف بیش از ارزش خود معامله می‌شود و با توجه به بررسی بیمه پارسیان و کمینه اعلام شده در سرمایه‌گذاری غیر بورسی، بیمه پارسیان به قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود.