ترین‌های بورس چهارشنبه (12 تیر)

11:32 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 ترین‌های بورس چهارشنبه (12 تیر)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدشت 4,141 4,201 18.31
کبافق 49,503 49,503 5.00
غدام 42,088 42,089 5.00
قشکر 14,664 14,664 5.00
فلوله 11,488 11,488 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خکمک 3,789 3,772 4.56
قشهد 13,980 14,205 4.54
شکربن 23,158 23,250 4.50
شاملا 55,585 55,342 4.24
سیلام 7,916 7,857 4.18

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,164 0.08 702.568 میلیارد
خپارس 1,273 4.43 327.198 میلیارد
امین یکم 10,065 0.05 284.528 میلیارد
ولساپا 1,645 4.58 276.058 میلیارد
خساپا 1,805 0.89 256.927 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 6,073 2.39 346.13
اخابر 3,208 2.85 142.26
وصندوق 3,280 4.79 107.89
رمپنا 7,147 1.93 97.10
وامید 5,788 2.05 91.91

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ولساپا 1,645 4.58 89.296 میلیارد
البرز 1,741 4.94 55.996 میلیارد
پارند 10,164 0.08 53.057 میلیارد
شسپا 46,801 1.29 50.862 میلیارد
زپارس 32,335 4.99 42.413 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
جم پیلن 27,978 1.45 65.099 میلیارد
شپنا 11,395 0.12 62.58 میلیارد
شیران 11,446 2.10 55.139 میلیارد
فارس 6,073 2.39 43.043 میلیارد
وتجارت 416 0.48 38.912 میلیارد