ترین‌های بورس 1397/04/13

09:46 - 1400/01/18
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
ترین‌های بورس 1397/04/13

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حفاری 2,104 2,060 6.91
فخاس 5,021 5,021 5.00
کاوه 3,193 3,193 5.00
خمحرکه 1,660 1,660 5.00
غبشهر 2,096 2,098 4.85

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سفار 5,679 5,679 4.99
کلوند 3,774 3,774 4.98
لپارس 3,294 3,285 4.72
خپویش 20,766 21,000 4.68
دفارا 2,660 2,653 4.59

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,130 0.02 232.214 میلیارد
فملی 3,271 0.67 160.527 میلیارد
کچاد 3,246 3.64 148.326 میلیارد
خساپا 830 3.62 121.317 میلیارد
کاوه 3,193 5.00 115.182 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 6,422 1.68 138.55
پارسان 2,896 4.44 129.16
کچاد 3,246 3.64 99.83
فخاس 5,021 5.00 56.23
خساپا 830 3.62 29.77

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کاوه 3,193 5.00 102.277 میلیارد
امین یکم 10,061 0.05 27.759 میلیارد
خساپا 830 3.62 21.626 میلیارد
فملی 3,271 0.67 15.087 میلیارد
شپنا 4,487 3.61 14.974 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ومعادن 2,480 0.16 34.16 میلیارد
کنور 3,648 4.38 31.859 میلیارد
شخارک 33,978 0.98 22.74 میلیارد
فاسمین 6,134 1.84 16.738 میلیارد
کرماشا 3,464 1.90 14.968 میلیارد