تاثیر دوسویه کاهش نرخ سود

18:26 - 1400/01/17
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با یادآوری اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از روز ۱۱ شهریورماه، تاثیر این متغیر را بر تمامی بازارها در مجموع «مثبت» توصیف کرد.

کوروش پرویزیان درباره اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر سایر بازارها از جمله طلا، ارز و مسکن چه تاثیری داشته است؟ می‌گوید: از آنجایی که کاهش نرخ سود سپرده‌ها، یک متغیر مهم میانجی محسوب می‌شود، طبیعتا در بازارهای دیگر از جمله ارز، طلا، مسکن و همین طور بازار سرمایه تاثیرگذار است.

یکی از موضوع‌هایی که همواره بازار سرمایه دنبال می کرد، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بود؛ بازار سرمایه تاکید دارد باید اجازه داده شود بازده اوراق سهام در بازار نرخ سود سپرده‌ها را پوشش دهد.

از دید پرویزیان کاهش نرخ سود سپرده ها در برخی بازارها تاثیر مثبت و در برخی تاثیر منفی دارد؛ افزایش نرخ اجاره بها و تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بازار طلا و سکه می‎تواند از جمله اثرات منفی تلقی شده و تاثیر این موضوع در بازار سهام و اعتبارات می‌تواند مثبت تلفی شود.

برآوردها نشان می‌دهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها روی کلیت بازار از جمله بازار مسکن، اوراق، سهام، طلا، بدهی و سایر بازارهای مرتبط در سر جمع مثبت است.

مثبت بودن تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها نشانه خوبی است که براساس آن می‌توان تعادل اقتصادی را در سطحی برقرار کرد؛ با ایجاد این تعادل دست کم می‌توان اعداد و ارقام را در ارتباطات بین المللی با یکدیگر مقایسه کرد.