بازار مسکن وارد دوره تعلیق می‌شود؟

15:40 - 1403/03/23
بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بازار مسکن، سیکل‌های سیاسی همچون انتخابات است. از این رو این سوال مهم وجود دارد که بازار مسکن در دوره انتخابات چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؟ آیا این بازار در یک دوره تعلیق وارد می‌شود یا آنکه واکنش بازیگران در این بخش متفاوت خواهد بود؟

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن می‌گوید: رویکردهای سیاسی دولت‌ها در بازار مختلف، متفاوت و پراکنده است. او با تاکید بر این موضوع که احتمالا تغییر خاصی در پارادایم‌های سیاسی دولت چهاردهم در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود، توضیح می دهد: احتمالا بازار مسکن وارد یک دوره تعلیق خواهد شد.