دولت؛ سهامدار اندک با تصمیمات عمده

09:22 - 1403/01/21
تولد صنعت خودروسازی در ایران به دهه ها پیش بر می گردد، یعنی دقیقا زمانی که در بسیاری از کشورها نه تنها خودروسازی وجود نداشت بلکه حتی تعداد ماشین نیز در مقایسه با نرم کشورهای پیشرفته بسیار کمتر بود.

 در حال حاضر اما نه تنها در کشورهای یاد شده مونتاز وجود دارد بلکه در کشورهایی مانند کره جنوبی حتی تکنولوژی تولید خودور نیز تولید می شود. این در حالی است که خودروسازی در ایران نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه مونتاژ در شرکت های بزرگ دولتی نیز به شکل زیان ده دنبال می شود. کارشناسان بر این باور هستند که قیمت سازی دستوری و ناکارآمدی های بخش دولتی زیان های انباشته سنگین در صنعت خودروسازی را رقم زده است؛ وضعیتی که طبیعتا راه برون رفت از آن رهایی از قیود مدیریت دولتی و چابک شدن مدیریت با نگاه به بخش خصوصی است.