فرق بین اوراق خزانه با اراد چیست؟

15:24 - 1402/11/02
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار بدهی اظهار کرد: اوراق خزانه، اوراق کوتاه مدتی هستند که دولت مستقیم به فروش نمی رساند بلکه بابت بدهی که به پیمانکاران دارد، این اوراق را به آن ها تحویل می دهد و پیمانکاران این اختیار را دارند که این اوراق را در بازار بدهی به فروش برسانند یا در سررسید از دولت اصل پول خود را دریافت کنند. ویژگی دیگر اوراق خزانه این است که به ارزش اسمی منتشر می شوند ولی به کسر به فروش می رسند.

توکلی ادامه داد: طرف دیگر اوراق مرابحه اسلامی (اراد) میان مدت و بلندمدت هستند. این اوراق برخلاف اسناد خزانه نقدی است یعنی دولت مستقیم آن را به فروش می رساند.