روی دیگر سکه کاهش تورم ماهانه مسکن

15:14 - 1402/10/26
آنطور که آمارهای رسمی نشان می دهد: روند تورم ماهانه در بازار مسکن کاهش پیدا کرده است. آخرین گزارش مربوط به مرکز آمار است که همین روند را بیان می کند. اما سوال این است که کاهش رشد قیمت مسکن آیا اتفاق خوبی برای بازیگران این بازار است؟

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن معتقد است: از یک رخ کاهش قیمت مسکن اتفاق خوبی است چراکه به نفع متقاضیان این بازار است اما از رخ دیگرمی تواند به معنای کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

او در این باره بیشتر توضیح داده است..