رکوردزنی بی‌سابقه در نرخ سود اوراق بدهی دولتی

16:11 - 1401/11/16
اکوایران: رکوردزنی در نرخ سود اوراق بدهی دولتی در حالی رخ داد که سهم مشارکت مشتریان در بازار اولیه همچنان پایین است. در همین رابطه نهادهای مالی برای یازده هفته متوالی هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده اند.

به گزارش اکوایران، در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی همه چیز بوی رکورد می‌دهد. در این معاملات دولت با فروش اوراق به مشتریان خود درآمد کسب می کند. درآمدی که بسیاری معتقدند از مسیری غیرتورمی بوده و می تواند وضعیت اقتصادی در ایران را بهتر کند. این در حالی است که در این هفته ها سطح درآمدزایی دولت افت شدیدی پیدا کرده است.افتی که اکنون در مرحله سی و هفتم با وجود خرید بانک ها از دولت هنوز هم مشهود است.

 

ترکیب سهم مشتریان از خرید اوراق بدهی 

در سال جاری تا هفته منتهی به 11 بهمن ماه حدودا سی و هفت مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده و طی آن مجموعا 67 همت اوراق فروخته شده است.

در هفته اخیر نیز تنها 380 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که البته تمام آن را بانکی ها خریداری کرده اند.

در مجموع اوراق عرضه شده در حراج اوراق بدهی عموما در دوبازار فروخته می شود؛ بازار پول و بازار سرمایه. در هفته های اخیر بانکی ها مشارکت بیشتری داشته و در مقابل، یازده هفته بورسی ها هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده اند .

با این حال بررسی سهم مشارکت مشتریان در این معاملات نشان می دهد  سهم بورسی ها از بازار اولیه برابر با 44 همت بوده و حدودا در سال جاری 66 درصد اوراق بدهی دولتی را خریداری کرده اند

این در حالی است که میزان مشارکت بانکی ها طی سی و هفت مرحله اخیر معادل با 23 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده و تنها 34 درصد از کل را دارا بوده است.

نکته مهم دیگر در خصوص میزان مشارکت مشتریان در بازار اولیه به تغییرات نرخ سود برمی گردد. نرخی که مهم ترین عامل جذابیت اوراق در این معاملات تلقی شده و در هفته اخیر رکوردی بی سابقه را ثبت کرده است.

رکوردزنی بی‌سابقه در نرخ سود اوراق بدهی دولتی13

رکوردزنی نرخ سود در هفته اول بهمن ماه 

در هفته اخیر دو دسته اوراق در بازار اولیه عرضه شده است. اراد 120 و اراد 122 که نرخ سود آن ها به ترتیب برابر با 23.95 درصد و 23.8 درصد بوده است.

تمام اوراق فروخته شده در این مقطع از سوی بانک ها بوده و عمده خرید آن ها از اوراق 122 بوده است. اوراقی که نرخ سود آن پایین تر اما تاریخ سررسیدش کوتاه مدت تر است.

با این حال نرخ سود موزون در این معاملات این هفته برابر با 23.8 درصد بوده که در تاریخ برگزاری بازار سابقه نداشته است.

بررسی ها نشان می‌دهد با وجود آن که نرخ سود موزون در این بازار رکوردزنی کرده و در بالاترین سطح خود در سال های گذشته ایستاده اما آن قدر ها برفروش اوراق تاثیرگذار نبوده است.

عدم مشارکت بورسی ها در یازده هفته اخیر به انضمام خرید پایین بانکی ها در این هفته ها می تواند بیانگر انتظارات بالاتر نرخ سود در مشتریان یا وضعیت بد مالی در خریداران اوراق بدهی باشد.

رکوردزنی بی‌سابقه در نرخ سود اوراق بدهی دولتی19