علت رشد نرخ سود چه بود؟

16:03 - 1401/11/04
بررسی روند نسبت تسهیلات به تورم نشان می دهد از اوایل سال 97 سرعت رشد تامین مالی (تسهیلات سیستم بانکی) کمتر از سرعت تورم بوده است.

علیرضا توکلی کاشی در برنامه چارسو علت کمبود منابع مالی شرکت­ها را بررسی می کند. به گفته وی، مواجهه شرکت­ها با کمبود منابع مالی به واسطه افزایش نرخ تورم، موجب افزایش تقاضای تسهیلات می شود و به تبع میزان بدهی آنها نیز افزایش می یابد.

شرکت ها برای جبران تامین مالی ممکن است حجم تولید را کاهش دهند یا عطش خود را وارد بازار های مالی دیگر کنند و اینگونه نرخ اوراق را افزایش می دهند که در هر حالت آسیب پذیر خواهد بود.