برترین و بدترین نمادهای بورسی در دی ماه

15:14 - 1401/11/01
نماد قثابت با 84 میلیون برگ سهم در صدر صف های خرید روز پایانی دی ماه قرار دارد و نمادهای خکرمان، وساخت و شتران در رتبه های بعدی قرار گرفتند. اما در مقابل نماد خبنیان با 97 میلیون برگه سهم بیشترین حجم صف های فروش را به خود اختصاص داد و نمادهای فجوش، قجام، خصدرا و وسالت نیز در رتبه های بعدی جای گرفتند.

دهمین ماه سال ۱۴۰۱ نیز به پایان رسید و با بررسی بازدهی نماد های بورسی و فرابورسی می بینیم که نماد خوساز با ۵۹% بازدهی مثبت، بیشترین بازدهی را بین شرکت‌های بورسی به خود اختصاص داده است و بدترین بازدهی شرکت‌های بورسی مربوط به نماد وبانک با ۱۲% منفی بود.

اما در شرکت‌های فرابورسی نماد گدنا با ۴۶ درصد منفی برای یک ماه اوضاع بدی روی تابلوی معاملاتی ثبت کرد. در سمت مقابل نیز نماد غدیس اوضاع و احوال خوبی را در شرکت‌های فرابورسی رقم زد و با ۷۶ درصد بازدهی مثبت به کار خود پایان داد.