چارسو؛

یک قدم تا سقف قیمتی سال 1399

15:02 - 1401/10/27
شاخص هم وزن با توجه به رشد های اخیر خود توانست از پس مقاومت هایی همچون مقاومت 470 هزار واحدی که در طول دو سال گذشته برای شکست آن ناموفق بوده عبور کند و به محدوده 500 هزار واحدی برسد.

محدوده ۵۰۰ هزار واحدی شاخص هم وزن بورس به عنوان اولین هدف الگوی هارمونیک ایجاد شده در این نمودار شناخته می شود و با رشد خوب خصوصا در روز دوشنبه توانست از پس این مقاومت هم برآید تا در یک قدمی مقاومت ۵۴۰ هزار واحدی ایجاد شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ قرار بگیرد.

حالا اهالی تکنیکالیست بازار منتظر هستند تا رفتار شاخص در این محدوده مقاومتی را با نحوه برخورد کندل ها بررسی کنند تا بتوانند سناریوهای جدید خود را برای ادامه کار شاخص هم وزن تعیین کنند.