رکوردزنی تورم اجاره در یزد و تهران 

14:58 - 1401/02/02
بررسی روند فصلی تورم اجاره در زمستان 1400 در استان های کشور نشان می دهد استان یزد در زمستان 1400 روندی صعودی داشته و با بیشترین میزان افزایش در این فصل به رکورد 8.6 درصدی رسید. تهران نیز در این رده بندی سومین جایگاه را داشته است.

به گزارش اکو ایران، تورم اجاره در زمستان 1400 نسبت به فصل قبل خود اندکی کاهش پیدا کرده  و درنهایت در مرز 6.4 درصد قرار گرفت.

 

در ادامه بررسی نقطه ای تورم اجاره در کشور نیز نشان می دهد این رقم در کل کشور برابر با 28.1 درصد بوده که در مقایسه با پاییز 2.4 واحد درصد کاهش پیدا کرد.

اما بررسی تورم استان های کشور در این حوزه نشان از رکوردها و بیشترین افت و خیز رشد قیمت ها در این باره دارد.

رکوردزنی تورم استان یزد در زمستان 1400

در بررسی تورم اجاره در زمستان 1400 مشاهده می شود بالاترین میزان  تورم فصلی اجاره در استان یزد به ثبت رسیده که برابر با 8.6 درصد بوده است.

به طور کلی استان های تهران و گلستان در این فصل به همراه یزد بالاترین میزان تورم در این بخش را داشته اند که همگی بالاتر از سطح 8 درصد به ثبت رسیده است.

در مقابل استان های سیستان و بلوچستان و لرستان کمترین میزان افزایش تورم را در اجاره در این فصل ثبت کرده اند که به ترتیب برابر با 1.5 و 1.6 درصد بوده است.

داده های مرکز آمار در خصوص تورم نقاط شهری در استان های کشور نشان می دهد تقریبا 22 درصد استان های ایران بالاتر از متوسط تورم فصلی اجاره در کشور را تجربه کرده اند.

در ادامه بررسی آماری از مقایسه تورم فصلی 1400 و 1399 از اجاره نشان می دهد بیشترین میزان رشد را استان یزد تجربه کرده است.

رکوردزنی تورم اجاره در یزد و تهران 12

افزایش بالای تورم یزد در زمستان 1400

بررسی تورم فصلی استان ها به تنهایی نمی تواند قیاس مناسبی را از وضعیت رشد قیمت اجاره ارائه دهد . در همین رابطه برای درک بهتر افزایش تورم بهتر است آن را با فصل گذشته مقایسه کرده یا تورم نقطه ای را در این موضوع مورد ارزیابی قرار داد.

در همین رابطه در مقایسه تورم زمستانی استان های کشور در سال 1400 و  1399 مشاهده می شود در پایان سال گذشته بیشترین میزان رشد تورم در استان یزد به ثبت رسیده است.

در زمستان 1399 تورم اجاره در «یزد» برابر با 3.6 درصد بوده که با 5 واحد درصد افزایش به 8.6 درصد ارتقا پیدا کرده است.

استان مازندارن نیز در این میزان افزایش رده دوم را داشته که با 4.1 واحد درصد نسبت به سال گذشته به 7.1 درصد رسیده است.

در مقابل اما استان سمنان کمترین تغییرات را در این موعد به ثبت رسانده است. در سال گذشته تورم زمستانی نقاط شهری در استان سمنان برابر با 10.6 درصد بوده که با 4.9 واحد درصد کمتر شده و در نهایت به 5.6 درصد رسیده است.

رکوردزنی تورم اجاره در یزد و تهران 20

رکوردزنی تورم نقطه ای لرستان در زمستان 1400

تورم نقطه ای نشان دهنده میزان رشد قیمت ها در هر مقطع در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته است. این متغیر در حوزه اجاره نقاط شهری کشور برابر با 28.1 درصد بوده است.

میزان افزایش قیمت اجاره در زمستان 1400 در قیاس با زمستان 1399 در استان لرستان برابر با 40 درصد بوده که بالاترین میزان تورم استانی در نقاط شهری کشور در این مقطع بوده است.

تورم اجاره چهارمحال و بختیاری برابر با 38.5 درصد به ثبت رسیده که دومین رکورد را در زمستان 1400 داشته است.

در همین رابطه طبق داده های مرکز آمار تورم استان تهران در اجاره برابر با 29.2 درصد بوده که بالاتر از تورم میانگین کشور و در جایگاه هفدهم در میان استان ها قرار گرفته است.

در مقابل سیستان و بلوچستان با تورم 11.8 درصدی اجاره آخرین میزان رشد قیمت را در این بازه زمانی داشته است.

رکوردزنی تورم اجاره در یزد و تهران 11