نهاد‌های متولی انتشار اوراق

15:51 - 1400/01/25
در سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد» علی ابراهیم نژاد، کارشناس ارشد بازار بدهی به بررسی نهادهای انتشار دهنده اوراق در بازار بدهی پرداخته است. وی در ابتدا با اشاره به لزوم شفافیت رابطه نهاد‌های منتشر‌کننده اوراق با دولت می‌گوید: شاید مهم‌تر از نهاد منتشرکننده اوراق، شفافیت رابطه آن نهاد با دولت از منظر تعهد بازپرداخت بدهی‌ها باشد. به عبارت دیگر، اینکه دولت خود اوراقی را در بازار منتشر کند و سپس عواید آن را به زیرمجموعه‌هایش تزریق کند، از نظر اقتصادی معادل است با حالتی که اوراق توسط نهاد وابسته به دولت منتشر شود، اما بار مالی آن بر دوش دولت باشد. ابراهیم نژاد همچنین بهترین شیوه‌های انتشار اوراق در ایران را دو نوع می‌داند و می‌گوید: در شیوه اول که مشابه اسناد خزانه است، نهاد یا سازمان مربوطه اسنادی را معادل مطالبه طلبکاران خود و با سررسید مشخصی میان آنها توزیع می‌کند. در شیوه دوم انتشار اوراق، ناشر مستقیما اوراقی با سود مشخص (در قالب صکوک یا اوراق مشارکت) در بازار منتشر می‌کند و از محل عواید آن، بدهی خود را پرداخت می‌کند. در این حالت، تخفیف یا بخشودگی از سوی طلبکار به دولت داده نمی‌شود.
نهاد‌های متولی انتشار اوراق


شرح کامل این مطلب را اینجا بخوانید.