انتظارات بالا در پیش‌بینی‌های «چکاوه»

13:33 - 1400/01/25
شرکت صنایع کاغذسازی کاوه گزارشی از فعالیت‌های خود در نخستین ماه سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس عملکرد شرکت به ضعف آن در فروش محصولات اشاره دارد. این مهم در سال‌های گذشته نیز به دلیل بالا بودن پیش‌بینی‌های نخست شرکت از مبالغ فروش دریافتی، قابل رویت بود.
انتظارات بالا در پیش‌بینی‌های «چکاوه»

در گزارش «چکاوه» از فعالیت‌های خود در ماه فروردین، مبلغ فروش محصولات کمتر از 2 میلیارد تومان است. این در حالیست که بر اساس آخرین گزارش شرکت از برآورد بودجه، رشد درآمدهای حاصل از فروش، دلیل اصلی تعدیل مثبت به شمار می‌رفت (شرکت زیان 4 میلیارد تومانی را به سودی در مرز یک میلیارد تومانی در نخستین گزارش 96 را به واسطه افزایش نرخ محصولات را اعمال کرد و در ادامه نیز تعدیل مثبت 22 درصدی را در گزارش حسابرسی شده آن مشاهده می‌کنیم). با این توضیح، افزایش نرخ فروش محصولات که دلیل اصلی تعدیل مثبت شرکت بود، با فروش محصولات در ماه فروردین زیر سوال می‌رود.

نرخ فروش محصول اصلی شرکت (فلوتینگ 130 گرمی که 72 درصد بودجه پیش‌بینی شده را تشکیل می‌دهد)، در مقایسه با نرخ پیش‌بینی شده در بودجه، افت 25 درصدی را  در ماه نخست 96 تجربه کرد. در سمت دیگر، کاغذ قهوه‌ای نیز کاهش 6 درصدی در نرخ فروش را تجربه کرد (هرچند رشد 21 درصدی مقدار فروش در مقایسه با میانگین ماهانه در گزارش پیش‌بینی ، به جبران درآمدهای حاصل از فروش این محصول منجر شد). همچنین در این ماه ، فروش 607  تنی محصول اصلی رویت می‌شود. در مقایسه با میانگین فروش ماهانه، کاهش 66 درصدی را با پیش‌بینی مشاهده می کنیم. بالا بودن نرخ فروش محصولات (به تبع آن مشکل در فروش محصولات) در مفروضات بودجه شرکت، انتظار در تعدیل منفی آن را با شرایط فعلی تقویت خواهد کرد. این مهم با توجه به سابقه «چکاوه»، بیان می‌شود.

بررسی سابقه شرکت شرایط مشابهی را نشان می‌دهد. در نخستین پیش‌بینی بودجه سال 94، فروشی در مرز  40 میلیارد تومانی قابل رویت است. در گزارش سه ماهه، تعدیل منفی 43 درصدی در گزارشات «چکاوه» دیده می‌شود (افت 11 درصدی فروش و پوشش 19 درصدی در بازه سه ماهه). در بازه 3 ماهه نرخ فروش واقعی در مقایسه با پیش‌بینی‌ها، کاهش بیش از 40 درصدی نرخ فروش فلوتینگ 130 گرمی (محصول اصلی) را نشان می‌دهد. در این سال تعدیل منفی 12 و 22 درصدی در گزارشات 6 و 9 ماهه رصد می‌شود. در انتهای سال نیز پوشش 94 درصدی مبالغ فروش به جاماندن از پیش‌بینی‌ها اشاره دارد.

در سال 95 نیز پس از تعدیل مثبت سنگین «چکاوه» و رشد 73 درصدی فروش در گزارش اولیه، ضعف عملکرد واقعی را در طول سال مشاهده می‌کنیم. در این گزارش فروش 45 میلیارد تومانی شرکت برای سال 95 قابل رصد است که در بازه سه ماهه، تنها 9 درصد آن پوشش داده شد. مقدار فروش محصول اصلی نیز به پوشش کمتر از 7 درصدی در سه ماهه ابتدایی اشاره دارد. با همه این توصیفات گرچه تعدیل منفی در این گزارش دیده نشد، اما در گزارش 6 ماهه، تعدیل منفی شرکت، سود 3 میلیارد تومانی اولیه را به زیان بیش از 4 میلیارد تومانی (با افت میزان فروش از رقم 45 به کمتر از 30 میلیارد تومان) مبدل کرد. در انتهای این سال نیز پوشش 94 درصدی مبالغ فروش فاصله شرکت از پیش‌بینی‌ها را بیان می‌کند.