مصوبه مجلس درباره معافیت برقی‌ها

12:30 - 1400/01/25
با تصمیم مجلس ، نقل و انتقال اموال و دارایی های شرکت توانیر به شرکت‌های توزیع برق معاف از مالیات و سود سهام ابرازی شد.

در جریان در جلسه مجلس ، بند (ب) تبصره 15 ماده واحده تصویب شد؛ براساس این بند، نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادر تخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هر گونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف است. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی نیز موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق را صرف اموری کنند که در آینده به تصویب مجلس خواهد رسید.