جزییات 10 افزایش سرمایه جدید | خبر آخر: « شپنا » چگونه تجدید ارزیابی میدهد

15:10 - 1400/01/21
جزییات تجدید ارزیابی پالایش نفت اصفهان اعلام شد.
جزییات 10 افزایش سرمایه جدید | خبر آخر: « شپنا » چگونه تجدید ارزیابی میدهد

به گزارش «دنیای بورس» گزارش پالایش نفت اصفهان (شپنا) رسید. 101درصد از تجدید ارزیابی، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 76,000,000,000,000 ریال به مبلغ 152,983,735,774,322 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمايه که در تاریخ 1399/09/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

بورس 24 نیز نوشت: پالایشگاه نفت اصفهان مجوز هیئت مدیره را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 101درصد دریافت کرد با این افزایش سرمایه پالایشگاه اصفهان به لحاظ میزان سرمایه بزرگترین پالایشگاه بازار می ماند.

مهدی صرامی معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان در مورد افزایش سرمایه شرکت گفت:با توجه به اینکه شرکت پالایشگاه نفت اصفهان برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها از محل زمین ها داشته است، به هر حال چهار شنبه جلسه هیئت مدیره بوده است و درصد این افزایش سرمایه مشخص شده است.‌ 

وی گفت: طبق مصوبات قبل شرکت از زمین ها ، فقط زمین ها و نه تجهیزات پالایشگاه برنامه افزایش سرمایه را در اختیار داشته است.کار کارشناسی از طریق کانون کارشناسان دادگستری انجام،ارزشیابی شده و مورد تایید کمیته های فنی پالایشگاه، وکمیته حسابرسی هیئت مدیره قرار گرفته است .

به گفته وی، انشالله اگر ما بتوانیم با ارسال گزارش به سازمان، مجوز بورس را بگیریم، از محل تجدید ارزیابی زمین ها101 درصد سرمایه فعلی افزایش سرمایه خواهیم داشت.

صرامی گفت: سرمایه فعلی شرکت بعد از افزایش سرمایه 7600 میلیارد تومان شده است که به شرط اخذ تاییدیه های مربوطه ، با این افزایش سرمایه بالغ بر 15200 میلیارد تومان خواهد شد.

همچنین «ثاخت» اعلام کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-043 مورخ 1399/04/07و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/04/22 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 9,000,000 میلیون ریال ، تعداد 2,353,571,046 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 646,428,954 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/10/01 لغایت تاریخ 1399/10/03.

همچنین «کتوکا» اعلام کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-131 مورخ 1399/08/06 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/02 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 150,000 میلیون ریال به‌مبلغ 770,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 320,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 300,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/09/27 لغایت تاریخ 1399/11/26.

مجوز افزایش سرمایه 28 درصدی «دزهراوی» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.همچنین مجوز افزایش سرمایه 494 درصدی «جوین» از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد. در همین حال مجوز افزایش سرمایه 200 درصدی «وسبحان» از محل سود انباشته صادر شد

«نطرین» ثبت کرد : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-102 مورخ 1399/06/22 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/12 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 552,442 میلیون ریال به‌مبلغ 775,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 222558 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/25 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

مجوز افزایش سرمایه 26 درصدی سیدکو از محل سود انباشته صادر شد. همچنین مجوز افزایش سرمایه 156 درصدی «مادیر»ا از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 154 درصدی «وسینا» از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شد.