پذيره نويسي اوراق مرابحه عام دولت + جزییات

14:15 - 1400/01/21
اطلاعيه تكميلي درخصوص پذيره نويسي اوراق مرابحه عام دولت در نمادهاي »اراد37« ،»اراد38 »و »اراد39» منتشر شد.
پذيره نويسي اوراق مرابحه عام دولت + جزییات

دنیای بورس | اطلاعیه تكميلي درخصوص پذيره نويسي اوراق مرابحه عام دولت در نمادهاي »اراد37« ،»اراد38 »و »اراد39» منتشر شد.