پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس شنبه 28 دی 98

12:42 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس شنبه 28 دی 98

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
رنیک 27,647 26,996 8.69
سمگا 8,926 8,996 5.58
فرابورس 26,726 26,726 5.00
داوه 25,599 25,599 5.00
دکپسول 22,758 22,758 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دبالک 14,041 13,705 1.29
غپآذر 30,911 30,573 1.08
درهآور 46,642 45,990 0.75
ساینا 30,343 30,115 0.64
رایان 1.001 میلیون 1.001 میلیون 0.27

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,296 2.27 708.725 میلیارد
چکاپا 13,543 0.12 693.459 میلیارد
سمگا 8,926 5.58 584.642 میلیارد
اعتماد 27,965 0.00 476.831 میلیارد
کرمان 49,913 4.33 469.542 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وآوا 11,149 4.99 122.611 میلیارد
شرانل 16,024 4.68 93.035 میلیارد
شبصیر 24,576 4.98 76.923 میلیارد
سرچشمه 7,608 2.27 70.264 میلیارد
آکورد 21,983 0.10 68.719 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 27,965 0.00 136.635 میلیارد
افرا 19,540 4.94 54.014 میلیارد
شتوکا 32,021 1.12 35.719 میلیارد
چکاپا 13,543 0.12 31.623 میلیارد
زاگرس 74,852 4.26 22.437 میلیارد