پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس سه‌ شنبه 17 دی 98

12:33 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس سه‌ شنبه 17 دی 98

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کگهر 21,131 20,693 2.69
افرا 15,642 14,969 2.64
آسام 45,313 45,313 1.85
ثالوند 6,927 6,660 0.80
اوصتا 13,731 13,753 0.26

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مادیرا 14,339 14,100 10.88
وسبحان 3,167 3,219 9.67
سبزوا 6,669 6,643 9.39
سمگا 6,620 6,468 7.88
بزاگرس 6,606 6,311 5.51

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,996 3.20 465.802 میلیارد
سمگا 6,620 7.88 404.957 میلیارد
اعتماد 27,818 0.11 400.396 میلیارد
مادیرا 14,339 10.88 339.024 میلیارد
چکاپا 11,920 4.88 311.789 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 27,818 0.11 253.181 میلیارد
آکورد 21,854 0.14 182.112 میلیارد
وعسکر 3,006 3.68 54.64 میلیارد
سمگا 6,620 7.88 4.659 میلیارد
ومعلم 4,451 4.91 4.184 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,996 3.20 85.711 میلیارد
وهور 7,701 4.43 82.402 میلیارد
غگلپا 39,202 4.99 58.619 میلیارد
ودی 4,029 3.80 44.785 میلیارد
مادیرا 14,339 10.88 40.589 میلیارد