پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس چهارشنبه 11 دی 98

12:30 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس چهارشنبه 11 دی 98

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مادیرا 17,779 17,770 10.02
بمپنا 51,786 51,787 5.00
کشرق 48,666 48,666 5.00
حپارسا 17,812 17,812 5.00
سرچشمه 7,273 7,273 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کمرجان 24,146 23,876 3.92
شپاس 13,197 13,098 3.81
زماهان 19,866 19,617 3.79
صایند 10,093 10,094 2.99
کرمان 48,838 48,151 2.66

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,245 4.27 1.234 هزار میلیارد
چکاپا 13,892 2.11 658.337 میلیارد
قاسم 52,865 4.80 516.173 میلیارد
مادیرا 17,779 10.02 509.324 میلیارد
کرمان 48,838 2.66 370.246 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
قاسم 52,865 4.80 309.146 میلیارد
ذوب 2,245 4.27 86.807 میلیارد
توریل 13,879 1.56 73.826 میلیارد
مارون 51,967 2.68 71.847 میلیارد
آکورد 21,797 0.20 63.215 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شغدیر 12,986 1.48 62.968 میلیارد
چکاپا 13,892 2.11 51.297 میلیارد
فرابورس 23,818 1.33 36.296 میلیارد
اتکای 3,578 0.14 29.89 میلیارد
زماهان 19,866 3.79 20.918 میلیارد