پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس سه‌شنبه 10 دی 98

12:30 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس سه‌شنبه 10 دی 98

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثالوند 5,987 5,988 4.98
ثغرب 3,272 3,272 4.97
اپرداز 14,943 14,950 4.94
غگلستا 71,965 72,096 4.81
کشرق 46,349 46,442 4.79

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فرابورس 24,139 24,052 4.65
بساما 6,431 6,410 4.60
شپاس 13,721 13,657 4.55
زبینا 17,274 17,182 4.49
حسینا 27,091 27,200 4.34

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 14,190 3.67 843.113 میلیارد
قاسم 50,445 4.65 584.374 میلیارد
وآوا 8,449 0.40 525.557 میلیارد
ذوب 2,152 0.88 484.475 میلیارد
اعتماد 27,691 0.03 461.131 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
قاسم 50,445 4.65 278.465 میلیارد
اپرداز 14,943 4.94 139.601 میلیارد
ثالوند 5,987 4.98 83.818 میلیارد
توریل 14,096 1.87 43.468 میلیارد
حریل 3,924 3.75 32.392 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شغدیر 12,802 0.71 59.696 میلیارد
رنیک 23,593 0.05 31.481 میلیارد
ودی 4,427 3.07 28.615 میلیارد
ثپردیس 5,074 2.61 25.036 میلیارد
کگهر 21,109 1.02 20.689 میلیارد