ترین‌های بورس شنبه (5 مرداد)

11:37 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 ترین‌های بورس شنبه (5 مرداد)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بورس 7,957 7,730 11.32
کحافظ 16,277 16,371 9.61
نوری 33,572 33,661 7.74
پدرخش 40,851 40,851 5.00
غدام 31,281 31,281 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شنفت 14,266 14,245 4.86
کهمدا 7,026 7,009 4.76
پاسا 6,684 6,805 4.60
غگرجی 12,504 12,800 4.56
لابسا 23,318 23,210 4.56

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
نوری 33,572 7.74 971.57 میلیارد
سیمرغ 11,252 4.86 215.794 میلیارد
وتجارت 421 0.00 187.157 میلیارد
امین یکم 10,045 0.17 161.696 میلیارد
فولاد 4,018 2.02 146.99 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
نوری 33,572 7.74 197.09
شتران 8,717 2.53 140.49
وصندوق 2,992 3.64 77.19
بفجر 8,807 4.96 73.62
شیران 10,166 4.31 52.93

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
سیمرغ 11,252 4.86 88.049 میلیارد
بفجر 8,807 4.96 83.132 میلیارد
بترانس 6,455 4.33 45.806 میلیارد
غدام 31,281 5.00 34.382 میلیارد
شتران 8,717 2.53 17.176 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
نوری 33,572 7.74 137.243 میلیارد
وتجارت 421 0.00 89.666 میلیارد
جم پیلن 28,259 1.79 77.419 میلیارد
فولاد 4,018 2.02 56.211 میلیارد
پارس 42,843 0.84 42.741 میلیارد

.