کدام پتروشیمی از بورس اخراج می‌شود؟

11:35 - 1400/01/21
یک شرکت پتروشیمی زیانده و با سابقه حضور 18 ساله که با توقف نماد، مشمول تعلیق شده در نوبت از اخراج بورس ایستاد و آماده بازار پایه شد.

دنیای اقتصاد: پتروشیمی آبادان در حالی از 5 فروردین 80 با کشف قیمت 794 تومانی هر سهم وارد بورس شده بعد از 18 سال حضور در فهرست شرکت های اخراجی قرار گرفت و آماده انتقال به پر ریسک ترین تابلو شد.

در ان رابطه اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش بورس تهران به طوبی دهقانی مدیر امور ناشران اعلام کرد: گزارش این بورس در خصوص آخرین وضعیت مالی و عملیاتی شرکت پتروشیمی آبادان در جلسه 22 تیر به اطلاع اعضای هیأت پذیرش رسید. با عنایت به استمرار شمول ماده 141 قانون تجارت به دلیل نتایج حاصل از عملیات و نیز فقدان چشم‌انداز عملیات «شپترو» علی رغم افزایش سرمایه مطرح شده، هیات پذیرش بر اساس مفاد ماده 41 دستورالعمل پذیرش با لغو پذیرش آن شرکت موافقت کرد.

پتروشیمی آبادان که با سرمایه 352 میلیارد تومانی زیرمجموعه 54 درصدی تاپیکو بشمار می آید و از 23 تیرماه با توجه به عدم رعایت الزامات پذیرش تعلیق شد در سال 97 توانست زیان هر سهم را معادل 329 ریال کاهش دهد. اما با این حال به دلیل زیان انباشته 198 میلیارد تومانی تا پایان سال گذشته معادل 56 درصد سرمایه اسمی، مشمول مفاد ماده 141 قانون تجارت شد.

از طرفی جمع بدهی‌های جاری این شرکت نسبت به دارایی‌های جاری آن معادل 387.4 میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.«شپترو» در سال 96 معادل 54.9 تومان زیان به ازای هر سهم داشت که در سال 97 به 22 تومان کاهش پیدا کرد.