ترین‌های بورس سه‌شنبه (یک مرداد)

11:35 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (یک مرداد)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وخاور 3,055 3,100 5.45
وملی 61,015 61,015 5.00
غمهرا 25,376 25,376 5.00
سفار 16,813 16,813 5.00
حتاید 11,088 11,088 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خرینگ 3,874 3,849 7.72
چکارن 36,627 36,999 6.35
وتوصا 4,366 4,366 4.98
دسینا 14,152 14,137 4.90
تمحرکه 4,174 4,169 4.88

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,013 1.55 513.549 میلیارد
فملی 4,509 1.65 412.899 میلیارد
سیمرغ 11,213 1.48 319.896 میلیارد
جم پیلن 28,849 0.06 309.299 میلیارد
کگل 7,499 1.38 200.474 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شبندر 13,834 4.48 215.55
فملی 4,509 1.65 149.98
فارس 6,057 0.73 106.04
شبریز 22,969 2.19 50.44
اخابر 3,070 0.99 47.41

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 4,509 1.65 109.119 میلیارد
امین یکم 10,013 1.55 83.438 میلیارد
شبندر 13,834 4.48 66.302 میلیارد
کمنگنز 16,265 3.79 45.122 میلیارد
دانا 3,972 4.38 30.744 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
جم پیلن 28,849 0.06 108.245 میلیارد
کگل 7,499 1.38 48.945 میلیارد
پارس 43,129 0.75 30.941 میلیارد
تاپیکو 2,717 1.88 30.489 میلیارد
تایرا 9,177 4.45 26.18 میلیارد