برنامه « خساپا » برای افزایش سرمایه

11:30 - 1400/01/21
معاون مالی و اقتصادی سایپا از برنامه ریزی این مجموعه برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خبر داد.

دنیای بورس: مهدی محمدرضائی در این باره اظهار کرد: مجموعه سایپا با برنامه ریزی‌های صورت گرفته قصد دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی با سازمان بورس و دیگر نهادهای ذیربط از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شود. به گفته وی سایپا این برنامه را در اسرع وقت اجرائی خواهد کرد تا براساس آن سایر برنامه های راهبردی را جامعه عمل بپوشاند.

.