« قشرین » به تبعید می‌رود

11:04 - 1400/01/21
یک شرکت قندی به بازار پایه فرابورس تبعید شد.

فرابورس: بر مبنای موافقت کمیته درج فرابورس ایران، شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان از تاریخ 13 اسفندماه در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران درج می‌شود.

« قشرین » به تبعید می‌رود13