مجمع سالانه پتروشیمی پردیس پایان یافت

برنامه جدید بارگیری « شپدیس »

10:01 - 1400/01/21
بر مبنای برنامه اعلامی در مجمع سالانه پتروشیمی پردیس از برنامه جدید صادراتی به برزیل رونمایی شد. نرخ آخرین محموله‌هاي اوره تحویلی به هند ۲۷۲ دلار و كمتر بوده است.

دنیای بورس: در مجمع پتروشیمی پردیس 170 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم شد. سود تقسیم شده، 72.5 درصد از سود سال مالی 97 شرکت است. بر مبنای برآورد اعلامی سود هر سهم «شپدیس» در پایان سال مالی 31 شهریور سال 97 مبلغ 234.5 تومان خواهد بود. بر مبنای گزارش اعلامی در مجمع در یک ماه آتی از محل اختلاف نرخ گاز بخشی از سوبسید ارائه شده به نرخ اوره جهاد کشاورزی برای شرکت جبران می‌شود. در مجمع «شپدیس» نرخ صادرات اوره طبق اخرین صادرات 272 دلار بود. در مجمع سالانه پتروشیمی پردیس همچنین عنوان شده که در آینده از محل اختلاف نرخ گاز، بخشی از سوبسید ارائه شده بابت اوره به جهاد کشاورزی به شرکت بازمی گردد. همچنین بر مبنای برنامه اعلامی در مجمع عنوان شده به زودي محموله جدیدي با قيمت۲۷۰ دلار و حجم ٦٠ هزار تن برای برزیل بارگیری خواهد شد.

در حاشیه: اعتراض سهامداران در مجمع شپدیس به نرخ اوره 612 تومانی دولتی که چرا با وجود بهای تمام شده به نرخ ارز ازاد با این نرخ  فروخته می‌شود؟