میزان تسهیلات 7 ماهه بانک‌ها

09:52 - 1400/01/21
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هفت ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی 358.1 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 44.52 هزار میلیارد تومان (معادل 14.2 درصد) افزايش داشت.

بانک مرکزی: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در هفت ماهه سال جاري 215.82 هزار میلیارد تومان معادل 60.3 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 18.9 هزار میلیارد تومان معادل 9.6 درصد افزايش داشت.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاري معادل 80.71 هزار میلیارد تومان بود که حاکی از تخصیص 37.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش‌های اقتصادی (215.82 هزار میلارد تومان) است.

 از 99.33 هزار میلیارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 81.3 درصد آن (80.71 هزار میلیارد تومان) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شد که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است. تعداد 160299 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 620 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 2917538 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 50 میلیون تومان پرداخت شد.