شرط بانک‌ها برای موافقت با کاهش نرخ سود

17:59 - 1400/01/17
بانک‌های خصوصی موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند، به شرط آنکه زمینه‌‎های کاهش آن فراهم شود. در این میان توازن در نرخ بازارهای موازی همچون بازار سرمایه و اسناد خزانه اسلامی برای تحقق کاهش نرخ سود ضروری است.

 محمدرضا جمشیدی؛ دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری اعتقاد دارد بانک‌های خصوصی در صورتی که بسترهای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود، موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند.

در این میان توازن در نرخ بازارهای موازی بانکی نظیر بازار سرمایه و اسناد خزانه اسلامی برای تحقق کاهش نرخ سود ضروری است. از منظر صاحب نظران کاهش نرخ سود به نفع بانک‌هاست، زیرا هزینه آن‌ها را کاهش می‌دهد اما برای این کار نیاز است که بازارهای مرتبط به طور همگن عمل کنند.

البته به گفته کارشناسان هر نوع کاهش نرخ سود باید با واقعیت‌های جامعه همخوان باشد و اینگونه نباشد که شورای پول و اعتبار رقمی را تصویب کند اما بانک‌ها اجرا نکنند.

تجربه مصوبه تیرماه 95 شورای پول‌و‌اعتبار در تعیین نرخ سود 15 درصدی برای حساب‌های یکساله سپرده‌گذاران نیز نشان می‌دهد همین نرخ هم از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شد و بانک‌ها با عدول از این نرخ، برای جذب نقدینگی با نرخ‌های بیشتری به سپرده‌گذاران سود می‌دهند.

بانک مرکزی همان موقع وعده داد نرخ سود را در بازارهای موازی پول کنترل کند. در بازار بین بانکی نیز نرخ‌ها متعادل شد و انتظار می‌رود بانک‌ها به مرور از برداشت‌های خود از بازار بین بانکی بکاهند و کمتر مشمول جریمه بانک مرکزی شوند. همین طور که پیش از این گفته شد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر رعایت نرخ سودهای فعلی تاکید دارد.