ریزش سود "های وب" در فصل تحدید اینترنت

15:48 - 1401/11/23
نماد همراه در سه ماهه ابتدایی سال سود خالص هزار میلیارد تومانی را شناسایی کرده بود که این رقم برای فصل تابستان افزایش پیدا کرد، در نهایت برای سه ماهه پاییز با افت 38 درصدی نسبت به فصل پیشین خود روبرو شد و به عدد 911 میلیارد تومانی رسید. همچنین نرخ رشد درآمدهای عملیاتی این نماد با افت روبرو شد.

نماد های وب توانست در فصل تابستان سود خالص خوبی را شناسایی کند که با توجه به توضیحاتی که این نماد در صورت های مالی خود داشت، ۵۰۰ میلیارد تومان آن بابت هزینه های سرمایه گذاری بوده است. اما سود خالص برای سه ماهه پاییز با افت ۹۱ درصدی نسبت به فصل تابستان مواجه شد و به عدد ۷۹ میلیارد تومان رسید.

نماد آپ اوضاع و احوال خوبی را تجربه نکرد و ۳ میلیارد تومان زیان خالص در فصل تابستان شناسایی کرد. در حالیکه در سه ماهه ابتدای سال جاری این رقم حدود ۴۱ میلیارد تومان بود برای سه ماهه پاییز به نصف این عدد رسید.