رشد سود خالص فولاژ / افت فاکتورهای عملیاتی فجهان و فنوال

13:11 - 1401/11/07
اکوایران: نماد فجهان موفق نشد اوضاع و احوال خوبی را برای سه ماهه پائیز رقم بزند و با افت در درآمدهای عملیاتی و سود خالص مواجه شد.

نماد فنوال نیز همچون فجهان با افت در سود خالص همراه شد در حالی که درآمدهای عملیاتی برای این نماد در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان خود رشد ۷ درصدی داشت.

در مقابل نماد فولاژ توانست وضعیت بهتری را نسبت به دو نماد دیگر برای خود ثبت کند و با رشد ۸ درصدی در سود خالص و رشد ۷ درصدی در درآمدهای عملیاتی فصل پاییز را به اتمام برساند.

نماد کاوه دیگر نمادی بود که اوضاع برای این نماد با تغییرات کمتر مشابه نماد فولاژ رقم خورد.