بورس در انتظار ۸ همت پول داغ

18:32 - 1401/02/11
امروز خبری منتشر شد مبنی بر واریز هزار و سیصد میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار که در ادامه حمایت ها از بورس تهران بود. در این برنامه چارسو نگار روحبخش، مدیر مالی صندوق تثبیت بازار از چگونگی واریز این پول و نحوه حمایت از بازار سرمایه می گوید.

قرار بود ۱۲ هزار میلیارد تومان (همت) به صندوق تثبیت بازار واریز شود که تا کنون ۴ همت آن واریز شده است.