اکودیالوگ؛

آیا خلق پول توسط بانک‌های خصوصی باعث تورم شده؟

11:33 - 1400/12/23
تورم های دو رقمی 50 سال اخیر ایران به گرهی کور در اقتصاد تبدیل شده است. برخی علت اصلی آن را کسری بودجه مزمن دولتها در ایران و برخی دیگر فروش نفت و بیماری هلندی ناشی از آن می دانند. اما گروهی از اقتصاددانان نیز هستند که نظام بانکی و خلق پول بانکها و علی الخصوص بانکهای خصوصی را عامل اصلی تورم های افسارگسیخته دو دهه اخیر می دانند. شاید اولین گام برای بررسی این مسئله پرداختن دقیق به این موضوع در میان جمع های اقتصادی است.

اکودیالوگ مجموعه برنامه های گفتگومحور اقتصادی است که در آن تلاش می شود تا فضای گفتگو و هم اندیشی در مورد اقتصاد ایران مهیا شود. در اولین نشست از اکودیالوگ که به میزبانی آکادمی سامان برگزار می شود، پس از مقدمه ای از جناب آقای دکتر داود سوری، آقایان دکتر حسین جوشقانی و دکتر پویا ناظران به سراغ پاسخ به این سوال محوری می روند:

آیا خلق پول توسط بانکهای خصوصی باعث تورم شده است؟ 

در بخش اول این برنامه آقای دکتر حسین جوشقانی در مورد ماهیت بانکداری و خلق پول به ایراد نظرات خود می پردازند.

در بخش دوم این برنامه آقای دکتر پویا ناظران در مورد ماهیت بانکداری و خلق پول و تفاوت نظام بانکی در ایران و آمریکا به ایراد نظرات خود می پردازند.