آمار معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

کاهش سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام

14:58 - 1400/10/24
اکوایران: در هفته سوم دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 36 درصد بود که نسبت به سهم 42 درصدی هفته پیشین کاهش داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 141 هزار میلیارد تومان بود. 

بنابراین در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار کاهش یافته اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش داشته است. 

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 26 هزار و 55 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 29 هزار و 85 میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 12 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 18 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به 18 درصد کاهش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 141 هزار و 126 میلیارد تومان بود که 97 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 2 هزار و 397 میلیارد تومان بود که 41 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 78 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 529 میلیارد تومان رسید که 14 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

رشد ارزش معاملات سهام

دلیل کاهش سهم اوراق از معاملات بورس، رشد ارزش معاملات خرد سهام بود. در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 2 هزار و 742 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به رقم 2 هزار و 538 میلیاردی هفته پیشین، رشد 8 درصدی داشته است.