ضعف نهادهای مالی ایران در تامین مالی

12:53 - 1400/01/25
معاون بورس تهران در کنفرانس تامین مالی بین‌المللی  تاکید کرده: شرکت‌های بزرگ بورسی ایران دارای نام و اعتبار جهانی به دلیل ضعف برخی نهادهای مالی در تامین مالی ارزان در بازارهای بین‌المللی موفق نیستند.

ضرورت شناسایی نقاط ضعف

حسینی مقدم؛ معاون امور نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در کنفرانس فرصت‌های تامین مالی بین‌‌المللی با محدودیت انتشار اوراق بدهی و عرضه سهام شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی اظهار کرد: ضعف برخی نهادها و موسسه‌های مالی در نحوه تامین مالی در حالی است که با شناسایی این نقاط ضعف، برنامه‌‌ریزی منسجم به منظور رفع آنها و امکان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران در بازارهای منسجم ضروری است.

تامین مالی شرکت‌های ایرانی

به گفته وی شرکت‌های بزرگ ایرانی در بورس که از نام و اعتبار جهانی برخوردار هستند، هم‌اکنون از موفقیت کافی برای تامین مالی بین‌المللی برخوردار نیستند از طرفی وجود تحریم‌ها در سال‌های گذشته و عدم ارتباط با بازارهای بین‌المللی باعث شده قدم‌های جدی در این زمینه برداشته نشود.

کارگزاری لندن در تهران

معاون بورس تهران بر لزوم استفاده از تجربه‌‌های مختلف به منظور استفاده از بازارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت:‌ در همین راستا برای کنفرانس تامین مالی بین‌المللی تهران ضمن دعوت از شرکت کارگزاری «ویزور کپیتال» با عنوان یکی از شرکت‌های فعال در بورس لندن به منظور ارائه تجربیات در زمینه پذیرش متقابل در این همایش انجام شده است.