جو مثبت در محصولات غذایی

12:48 - 1400/01/25
در معاملات روز گذشته شاهد رشد برخی نمادهای این گروه بودیم که این مهم در معاملات روز جاری با شدت بیشتری آغاز شده است.

در این گروه نمادهای «غشان» و «غشهد» با صف خرید معاملات خود را آغاز کردند. همچنین افزایش تقاضا در نماد «غمینو» به رشد بیش از 4 درصدی آن منجر شده تا این نماد را نیز در راه رسیدن به صف خرید مشاهده کنیم. همچنین «غالبر» نیز این مهم را با رشدی نزدیک به 4 درصدی دنبال می‌کند. سایر نمادها نیز در این گروه نسبتا متعادل دنبال می‌شوند (هر چند در نمادهای «غفارس»، «غگل» و «غمارگ» کاهش قیمت‌های نسبتا شدیدی دیده می‌شود).