برنامه بانک‌ها برای تامین ودیعه مسکن

12:36 - 1400/01/25
 عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح برنامه جدید بانک‌ها برای تامین ودیعه مسکن خانوارها می‌گوید: بانک با شرایط مالک، آپارتمان یا مغازه را اجاره کرده و متناسب با توان مالی مستاجر، به او اجاره می‌دهد.

مهر: عباس موسویان از برنامه جدید بانک‌ها برای تامین ودیعه مسکن مورد نیاز خانوارهای ایرانی و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: چند بانک با ارایه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازه ها شده‌اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است در روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارایه دهد، تا اگر تائید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانک‌ها به کمک تامین مالی بیاید. وی در خصوص نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز تاکید می‌کند: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۸ درصد فعلی است، مورد وثوق قرار می‌گیرد.